Bericht voor website:

Bij vonnis van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, d.d. 2 juni 2015 is in staat van faillissement verklaard de Stichting Service Médical, zaakdoende aan de Weustenraadstraat 5 (6217 HZ) Maastricht, met benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot Rechter-Commissaris en met aanstelling van mr. D.A.J. Roomberg tot curator. De curator is werkzaam bij Adelmeijer Hoyng Advocaten te Maastricht

Op 12 mei jl. heeft het bestuur in samenspraak met de Raad van Toezicht van Stichting Service Médical (hierna: "SSM") het besluit moeten nemen om tot faillissementsaanvraag over te gaan. De financiële situatie van SSM was van dien aard dat een faillissementsaanvraag onvermijdelijk was.

Op dit moment is de curator doende om een inventarisatie te maken van de activiteiten alsmede van de activa die door hem in het kader van een mogelijke doorstart kunnen worden verkocht. De intentie bestaat er derhalve in om binnen zo kort mogelijk tijdsbestek een doorstart van de onderneming van SSM te kunnen bewerkstelligen. Daartoe hebben zich reeds geïnteresseerden bij de curator gemeld en met deze partijen vindt thans overleg plaats om zo spoedig mogelijk te kunnen beoordelen of het tot een doorstart van de activiteiten kan leiden.

Aangezien de curator uit de eerste gesprekken met het bestuur en de Raad van Toezicht duidelijk geworden is dat de activiteiten van de stichting maatschappelijk zeer belangrijk zijn voor het goed kunnen begeleiden van sportactiviteiten of sportevenementen op medisch hoog niveau, wordt er naar gestreefd om na een doorstart die activiteiten te kunnen continueren.

Voor wat betreft de evenementen die reeds gepland staan en binnen afzienbare termijn ook begeleid zouden moeten worden door vrijwilligers van SSM geldt dat de curator per evenement zal nagaan in hoeverre dit kan plaatsvinden en hij zal daarover ook zoveel mogelijk overleg voeren met de organisatoren van de diverse evenementen.

Maastricht, 4 juni 2015

Mr. D.A.J. Roomberg, curator

(post adres: postbus 301, 6200 AH Maastricht / e-mail: roomberg@ahadvocaten.eu / tel: 043 -350 6200)